بخش تحصیل مقدماتی:

دوره تحصیلی مقدماتی یک برنامه آموزشی است که شش – ده ماه طول می‌کشد. در این دوره دانشجویان خارجی زبان روسی و درس‌های مربوط به رشته‌ای اصلی خود را، از جمله ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست‌شناس، علوم کامپیوتر، جغرافیا، تاریخ، و ادبیات، درس می‌خوانند.

پس از گذراندن امتحان پایانی دوره تحصیلی مقدماتی، دانشجو گواهی‌نامه بخش تحصیل مقدماتی را دریافت می‌کند و با این گواهی می‌تواند در دانشگاه‌های علوم پزشکی، مهندسی، هوانوردی، اقتصادی و غیره، به تحصیل با تدریس به زبان روسی پذیرفته شود.

مدت تحصیل: شش – ده ماه

تدریس به زبان: روسی

دوره مقدماتی دانش‌آفزایی:

دوره مقدماتی دانش‌آفزایی یک برنامه آموزشی است که شش – ده ماه طول می‌کشد و برای دانشجویان خارجی که ماده درسی را مربوط به رشته‌ای انتخاب شده، خوب نمی‌دانند. در این دوره دانشجویان خارجی زبان روسی و زبان انگلیسی، همراه با درس‌های مربوط به رشته‌ای اصلی خود را، از جمله ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست‌شناس، علوم کامپیوتر، جغرافیا، تاریخ و ادبیات، درس می‌خوانند.

پس از گذراندن امتحان پایانی دوره تحصیلی مقدماتی، دانشجو گواهی‌نامه بخش تحصیل مقدماتی را دریافت می‌کند و با این گواهی می‌تواند در دانشگاه‌های علوم پزشکی، مهندسی، هوانوردی، اقتصادی و غیره به تحصیل با تدریس به زبان روسی و انگلیسی پذیرفته شود.

مدت تحصیل: شش – ده ماه

تدریس به زبان: روسی / انگلیسی

دوره مقدماتی پزشکی:

دوره مقدماتی پزشکی یک برنامه آموزشی است که شش – ده ماه طول می‌کشد و برای دانشجویان خارجی که دنبال تحصیل در دوره‌های پزشکی، پزشکی کوداکن، دندان‌پزشکی، داروسازی و پرستاری هستند و ماده درسی را مربوط به زیست‌شناس، شیمی و فیزیک خوب نمی‌دانند. در دوره مقدماتی پزشکی دانشجویان همینطور زبان روسی و انگلیسی را هم درس می‌خوانند.

پس از گذراندن امتحان پایانی دوره مقدماتی پزشکی، دانشجو گواهی‌نامه بخش تحصیل مقدماتی را دریافت می‌کند و با این گواهی می‌تواند به رشته‌های پزشکی به تحصیل با تدریس به زبان روسی و انگلیسی پذیرفته شود.

مدت تحصیل: شش – ده ماه

تدریس به زبان: روسی / انگلیسی

دوره مقدماتی مهندسی:

دوره مقدماتی مهندسی یک برنامه آموزشی است که شش – ده ماه طول می‌کشد و برای دانشجویان خارجی که دنبال تحصیل در دوره‌های مهندسی و هوانواردی هستند و ماده درسی را مربوط به فیزیک و ریاضیات خوب نمی‌دانند. در دوره مقدماتی مهندسی دانشجویان همینطور زبان روسی و انگلیسی را هم درس می‌خوانند.

برنامه دوره: فیزیک، ریاضیات، شیمی، زبان روسی و انگلیسی.

پس از گذراندن امتحان پایانی دوره مقدماتی مهندسی، دانشجو گواهی‌نامه بخش تحصیل مقدماتی را دریافت می‌کند و با این گواهی می‌تواند  به رشته‌ها مربوط به مهندسی به تحصیل با تدریس به زبان روسی و انگلیسی پذیرفته شود.

مدت تحصیل: شش – ده ماه

تدریس به زبان: روسی / انگلیسی

banner persian

Scroll to top