فهرست دانشگاه‌های مهندسی شیمی روسیه زیر است:

 • دانشگاه دولتی فنی آلتای، "دانشکده شیمی"
 • دانشگاه دولتی آلتای، "دانشکده مهندسی شیمی"
 • دانشگاه دولتی باشقیرستان، "دانشکده شیمی"
 • دانشگاه فدرال خاور دور، "دانشکده شیمی"
 • کالج عالی شیمی تحت نظار آکادمی علوم روسیه
 • دانشگاه دولتی مهندسی شیمی ایوانوفو
 • دانشگاه دولتی قاران، "دانشکده شیمی"
 • دانشگاه انرژی مسکو
 • اینستیتوت فیزیکی و مهندسی مسکو
 • دانشگاه دولتی فنی باومن مسکو، "دانشکده شیمی"
 • اینستیتوت فلزات ستالین مسکو
 • اینستیتوت فنی فیزیکی مسکو
 • دانشگاه دولتی فنی هواپیمایی کشوری مسکو، "دانشکده شیمی"
 • دانشگاه دولتی فنی "استانکین" مسکو، "دانشکده شیمی"
 • دانشگاه دولتی لومونُسُـف مسکو، "دانشکده شیمی"
 • دانشگاه دولتی مهندسی شیمی ظریف لومونُسُـف مسکو
 • دانشگاه دولتی فنی و مهندسی، " اینستیتوتمهندسی شیمی و محیط زیست "
 • دانشگاه پژوهشی ملی قدرت و انرژی مسکو، "دانشکده شیمی"
 • دانشگاه ملی علوم و فناوری "میسیس"، "دانشکده شیمی"
 • دانشگاه دولتی نیژِگورود"دانشکده شیمی"
 • اینستیتوت مهندسی شیمی نیژنیکامینسک
 • اینستیتوت مهندسی شیمی نوومسکوفسک
 • دانشگاه دولتی نووسیبیرسک، "دانشکده شیمی"
 • دانشگاه دولتی دوستویوفسکی اومسک، "دانشکده شیمی"
 • دانشگاه دولتی پرم، "دانشکده شیمی"
 • دانشگاه دولتی روستوف، "دانشکده شیمی"
 • دانشگاه دولتی علوم کشاورزی روسی تیمیریازیو، "دانشکده شیمی"
 • دانشگاه دولتی نفت و گاز گوبکین، "دانشکده شیمی"
 • دانشگاه دولتی مهندسی شیمی مِندِلیف
 • آکادمی دولتی مهندسی شیمی و داروسازی سن پترزبورگ
 • دانشگاه دولتی پلی تکنیک سن پترزبورگ، "دانشکده شیمی"
 • دانشگاه دولتی فنی سن پترزبورگ (دانشگاه تکنولوژی)
 • دانشگاه دولتی فنی سن پترزبورگ، "دانشکده شیمی"
 • دانشگاه دولتی سن پترزبورگ، "دانشکده شیمی"
 • دانشگاه فدرال جنوبی، "دانشکده شیمی"
 • دانشگاه دولتی ایالتی فلزات غیر آهنی و طلا
 • دانشگاه دولتی تومسک، "دانشکده شیمی"
 • دانشگاه دولتی تیومن، "دانشکده شیمی"
 • دانشگاه دولتی نفت اوفا
 • دانشگاه دولتی فنی ولگوگراد، "دانشکده مهندسی شیمی"

banner persian

Scroll to top