دانشگاه‌های روسیه دانشجویان منتقل شده‌ را بر اساس دوره تحصیلی قبلی و ریز نمرات می‌پذیرند.

 دانشجویان را می‌پذیریم که از فدراسیون روسیه، اتحادیه کشورهای مستقل و کشورهای دیگر منتقل شده‌اند.

انتقال از فدراسیون روسیه و اتحادیه کشورهای مستقل:

برای انتقال دانشجویان به دانشگاه‌ها از فهرست مرکز آموزشی روسی باید تفاوت دانشگاهی را در نظر بگیرد. در صورتیکه تفاوت دانشگاهی بیش از ششصد ساعت نیست، دانشجو به سال تحصیلی مناسب ورود شود. غیراینکه دانشجو باید برنامه سال تحصیلی قبلی را تکرار کند.

این خدمت برای دانشجویان مرکز آموزشی روسی رایگان است.

انتقال از کشورهای دیگر:

انتقال دانشجو از دانشگاه‌های خارج از روسیه و یا اتحادیه کشورهای مستقل، نسبت به انتقال از دانشگاه‌های روسیه به تعداد بیشتر اسناد و مدارک نیاز دارد.

دانشجو باید ریز نمرات با همراه فهرست دروس و ساعت‌ها ارائه کند و پس از آن، ما تفاوت دانشگاهی را حساب می‌کنیم و از وزارت آموزش و علوم روسیه گواهی انطباق را ‌دریلفت می‌کنیم. این گواهی اجازه انتقال و ورود به دانشگاه‌های روسیه است.

هزینه دریافت گواهی انطباق و تعیین تفاوت دانشگاهی 1000 دلار می‌باشد. وجه دریافت گواهی انطباق و تعیین تفاوت دانشگاهی از سایر هزینه‌های تحصیلی جدا است.

مرکز آموزشی روسی اطلاع لازم ارائه می‌کند و تمام روند انتقال را اجرا می‌کند.

فقطمرکز آموزشی روسی روند انتقال دانشجویان را اجرا می‌کند.

دانشجویان که دنبال انتقال هستند، باید مدارک زیر را ارائه کنند:

  • ·ریز نمرات از محل تحصیل قبلی
  • ·گواهی پایان تحصیلات دوره متوسطه
  • گذرنامه

پس از تایید پذیرش دانشجوی منتقل شده‌، او باید اصل‌های مدارک ذکر شده را ارائه کند. ( این مدارک باید در سفارت روسیه تایید شده باشد.)

این مدارم را جهت تایید و تعیین تفاوت دانشگاهی به وزارت آموزش و علوم ارائه می‌کنند. اگر دوره تحصیلی قبلی به دوره‌ تحصیلی در روسیه از نظر وزارت آموزش مطبق و مناسب باشد، دانشجو گواهی انطباق بگیرد و ورود دوره مناسب شود. غیراینکه دانشجو باید دنبال توصیه‌های وزارت آموزش روسیه باشد.

متقاضیان باید کپی اسکن ریز نمرات خود را به ایمیل ارسال کند و پس از آن اصل‌های این مدارک (تایید شده در وزارت امور خارجه کشور خود و سفارت فدراسیون روسیه) ارائه کند.

دانشگاه‌های روسیه دانشجویان منتقل شده‌ را از دانشگاه‌های دیگر می‌پذیرند. سال تحصیلی در دانشگاه‌های روسیه دو ترم (نیم‌سال) دارد. پذیرش و ورود دانشجویان با توجه به نمرات آنها را اجرا می‌شود.

برخی از دوره‌ها مورد تقاضای بیشتری در میان دانشجویان هستند، و ممکن است که پذیرش به این دوره از طریق مسابقه اجرا شود.

مرکز آموزشی روسی طی تمام مدت انجام پذیرش و انتقال به دانشجو کمک می‌کند.

برای اطلاع بیشتر با ما تماس بگیرید: 

banner persian

Scroll to top