فهرست دانشگاه‌های علوم اقتصادی روسیه زیر است:

 • آکادمی بازاریابی و اجتماعی فن آوری اطلاعات
 • آکادمی علوم اقتصادی و حقوق آلتایی
 • اینستیتوت علوم اقتصادی و حقوق آلتایی
 • آکادمی مدیریت مالی و فناوری مسکو
 • دانشگاه مدیریت مالی تحت نظار رئیس جمهور فدراسیون روسیه
 • اینستیتوت علوم اقتصادی، مدیریت و حقوق قازان
 • اینستیتوت دولتی مدیریت مالی و علوم اقتصادی قازان
 • آکادمی دولتی مدیریت مالی و علوم اقتصادی خاباروفسک
 • اینستیتوت دولتیعلوم اقتصادیو تجارت کراسنویارسک
 • اینستیتوت بازرگانی بین المللی و مدیریت کوبان
 • دانشگاه دولتی اقتصاد، آمار و انفورماتیک مسکو
 • دانشگاه دولتی صنعتی و مدیریت مالی مسکو "سینِرگیا"
 • دانشگاه دولتی علوم اقتصادی اقیانوس آرام
 • دانشگاه دولتی علوم اقتصادی رستوف
 • کادمی امور گردشگری روسیه
 • دانشگاه دولتی علوم اقتصادی پلِحانوف روسیه
 • آکادمی بین المللی گردشگری روسیه
 • آکادمی بین المللی روسیه گردشگری
 • دانشگاه دولتی فن آوری های نوین و مدیریت کسب و کار روسیه
 • دانشگاه دولتی گردشگری و خدمات روسیه
 • دانشگاه دولتی علوم اقتصادیو تجارت روسیه
 • دانشگاه روسی تعاون
 • دانشگاه دولتی علوم اقتصادی سن پترزبورگ
 • دانشگاه دولتی علوم اقتصادی و مدیریت مالی سن پترزبورگ
 • دانشگاه دولتی علوم اقتصادی و تجارت سن پترزبورگ
 • دانشگاه دولتی علوم اقتصادی سامارا
 • دانشگاه دولتی علوم اقتصادی و اجتماعی ساراتوف
 • اینستیتوت روابط بین الملل و مطالعات منطقه‌ای
 • دانشگاه دولتی - مدرسه عالیعلوماقتصادی مسکو
 • دانشگاه دولتی علوم انسانی مسکو
 • دانشگاه دولتی مدیریت مسکو
 • آکادمی دولتی علوم اقتصادی و خدمات اوفا
 • دانشگاه مدیریت "تیسبی"
 • دانشگاه دولتی علوم اقتصادی اورال
 • آکادمی دولتی علوم اقتصادی و خدمات ولادی‌وستوک
 • دانشگاه دولتی خدمات ولگا

banner persian

Scroll to top