فهرست دانشگاه‌های فرهنگ و هنر روسیه زیر است:

 • آکادمی هنرهای زیبا و آبرنگ مسکو
 • آکادمی دولتی فرهنگ و هنر آلتای
 • دانشگاه دولتی فرهنگ و هنر بلگورود
 • آکادمی دولتی هنر وورونژ
 • آکادمی دولتی فرهنگ و هنر شرق سیبری
 • دانشگاه دولتی فیلم‌برداری گِراسیموف سراسری روسیه
 • مدرسه عالی هنر سن پترزبورگ
 • دانشگاه دولتی تئاتری شپکین
 • دانشگاه دولتی صنعتی و هنری گژِل
 • آکادمی دولتی فرهنگ اسلاوی
 • آکادمی دولتی هنر موسی بن میمون
 • آکادمی دولتی فرهنگ و هنر خاور دور
 • آکادمی دولتی صنعت نساجی ایوانوف
 • دانشگاه دولتی فرهنگ و هنر قازان
 • دانشگاه دولتی فرهنگ و هنر کمروف
 • آکادمی دولتی صنعتی و هنری ستروگانوف مسکو
 • کنسرواتوار دولتی چایکوفسکی مسکو (دانشگاه)
 • دانشگاه دولتی طراحی و فن آوری مسکو
 • دانشگاه دولتی انتشارات و چاپ فِدوروف مسکو
 • دانشگاه دولتی فرهنگ و هنر پرم
 • کنسرواتوار دولتی گلازونوسف پتروزاودسک
 • کنسرواتوار دولتی راخمانینف روستو نا دونو
 • دانشگاه صنایع سبک و صنعت نساجی روسی
 • آکادمی دولتی تئاتری سن پترزبورگ
 • کنسرواتوار دولتی ریمسکی کورساکف سن پترزبورگ
 • دانشگاه دولتی سینما و تلویزیون سن پترزبورگ
 • دانشگاه دولتی طراحی و فن آوری سن پترزبورگ
 • کنسرواتوار دولتی سوبینوف ساراتوف
 • آکادمی دولتی هنر و معامری اورال
 • کنسرواتوار دولتی موسورگسکی اورال
 • دانشگاه دولتی تئاتری یاروسلاول

banner persian

Scroll to top