فهرست دانشگاه‌های دولتی وابسته به دولت فدراسیون روسیه زیر است.

این دانشگاه‌ها برای ادارات دولتی فدراسیون روسیه پرسنل را آموزش و تربیت می‌کنند:

 • آکادمی کار و روابط اجتماعی فدراسیون روسیه
 • آکادمی مدیریت وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه
 • آکادمی مدیریت ادارات دولتی تحت نظارت جمهوری باشقیرستان
 • آکادمی دیپلماتیک وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه
 • انستیتوی وزارت امور داخلی سیبری شرقی
 • انستیتوی دولتی روابط بین الملل مسکو (دانشگاه  وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه)
 • آکادمی روسی اقتصاد ملی و مدیریت ادارات دولتی
 • آکادمی اورال تحت نظارت رئیس جمهور فدراسیون روسیه
 • آکادمی دولتی دفاع مدنی وزارت وضعیت اضطراری ملی روسیه
 • دانشگاه دولتی حمل و نقل دريایی ولگا
 • آکادمی دولتی وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه، شهر ولگاگراد
 • انستیتوی وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه، شهر وارونژ

banner persian

Scroll to top