فهرست دانشگاه‌های مهندسی عمران و معماری روسیه زیر است:

 • دانشگاه دولتی مهندسی عمران و معماری ایوانوفو
 • دانشگاه دولتی مهندسی عمران و معماری قازان
 • اینستیتوت معماری مسکو (آکدمی دولتی)
 • اینستیتوت ارتباطات و مهندسی عمران مسکو
 • دانشگاه دولتی مهندسی عمران مسکو
 • دانشگاه دولتی مهندسی عمران و معماری پِنزا
 • آکادمی دولتی مهندسی عمران و معماری روستوف
 • دانشگاه دولتی مهندسی عمران روستوف
 • دانشگاه دولتی مهندسی عمران و معماری سن پترزبورگ
 • دانشگاه دولتی مهندسی عمران و معماری سامارا
 • دانشگاه دولتی مهندسی عمران و معماری تومسک
 • دانشگاه دولتی مهندسی عمران و معماری تیومن
 • آکادمی دولتی معماری و هنر اورال
 • دانشگاه دولتی مهندسی عمران و معماری ولگوگراد
 • دانشگاه دولتی مهندسی عمران و معماری وورونژ

banner persian

Scroll to top