فهرست دانشگاه‌های علوم کشاورزی و دمپزشکی روسیه زیر است:

 • دانشگاه دولتی علوم کشاورزی آلتای
 • دانشگاه دولتی علوم کشاورزی باشقیرستان
 • آکدمی دولتی علوم کشاورزی بریانسک
 • آکدمی دولتی علوم کشاورزی فیلیپوویچ بوریاتیا
 • دانشگاه دولتی علوم کشاورزی خوار دور (شهر بلاگووشچنسک)
 • آکدمی دولتی علوم کشاورزی ایرکوتسک
 • آکدمی دولتی علوم کشاورزی ایژوسک
 • دانشگاه دولتی علوم کشاورزی کوکوا کاباردینو – بالکاریا
 • دانشگاه دولتی علوم کشاورزی قازان
 • دانشگاه دولتی علوم کشاورزی کوبان
 • ·دانشگاه دولتی علوم کشاورزی میچورین
 • دانشگاه دولتی علوم کشاورزی نیژنی نووگورود
 • دانشگاه دولتی علوم کشاورزی نووسیبیرسک
 • دانشگاه دولتی علوم کشاورزی امسک
 • دانشگاه دولتی علوم کشاورزی اورنبورگ
 • آکدمی دولتی علوم کشاورزی پنزا
 • آکدمی دولتی علوم کشاورزی پریانیشنیکوو پرم
 • آکدمی دولتی علوم کشاورزی پریمرسک (شهر اوسورییسک)
 • آکدمی دولتی ماشین‌سازی برای کشاورزی روستوف نا دونو
 • دانشگاه دولتی علوم کشاورزی روسی تیمیریازیو
 • دانشگاه دولتی فناوری زراعت کوستیچیو شهر ریازان
 • دانشگاه دولتی علوم کشاورزی سن پترزبورگ
 • آکدمی دولتی علوم کشاورزی سامارا
 • دانشگاه دولتی علوم کشاورزی اورال شمالی
 • دانشگاه دولتی علوم کشاورزی استاوروپول
 • آکدمی دولتی علوم کشاورزی ستولیپین اولیانوفسک
 • دانشگاه دولتی علوم کشاورزی ولگوگراد
 • دانشگاه دولتی علوم کشاورزی پتر یکم وورونژ
 • آکدمی دولتی علوم کشاورزی یاقوتستان

banner persian

Scroll to top