North Western State Medical University Saint Peterburg

دانشگاه‌ شمال غربی علوم پزشکی مچنیکو در سال 2011 از دو قدیم‌ترین دانشگاه‌های علوم پزشکی روسیه تشکیل شد.

فعالیت دانشگاه بر همکاری مشترک و هماهنگ کردن فعالیت‌های آموزشی، درمانی و پژوهشی بنا است و این امکان می‌دهد متخصصین کاردان را آماده کند.

تا امروز در دانشگاه حدود 4300 دانشجویان تحصیل می‌کنند. علاوه بر شهروندان روسی، بیش از 300 دانشجویان خارجی را در دانشگاه دولتی علوم پزشکی مچنیکو تحصیل می‌کنند.علاوه بر این، بیش از 650 پزشکان و 1100 کارشناسان در دوره دستیاری دانشگاه مچنیکو درس می‌خوانند.

در شش درمانگاه دانشگاهی و در 25 زمینۀ پزشکی، متحصصین خدمات تشخیصی و درمانی به شهروندان ارائه می‌کنند.

دانشکده‌ها:

  • دانشکده پزشکی
  • دانشکده پزشکی و پیشگیری بیماری
  • دانشکده پزشکی کودکان
  • دانشکده دندان‌پزشکی
  • دانشکده جراحی
  • دانشکده امراض درونی
  • دانشکده پزشکی و زیست‌شناسی
  • دانشکده پرستاری و کار پزشکی اجتماعی

banner persian

Scroll to top